רקע

Safe & Responsible Travel – See Our Covid-19 Hub For Details

תקנון כפר ההייטק בע”מ 

תלמידים וגולשים יקרים ,

 

במסמך זה יפורט תקנון של חברת כפר ההייטק בע”מ (להלן: התקנון” ו/או “כפר ההייטק בע”מ” בהתאמה) אשר נועד להביא בפניכם את פירוט הנהלים, החובות והזכויות של כל תלמיד ותלמיד.

אנו כפר ההייטק בע”מ מאחלים לכם לימודים מהנים ומשוכנעים, כי שמירה על הכללים אשר יפורטו בתקנון, תאפשר קיומה של סביבת לימודים טובה ומהנה והכל לנוחיותכם ולנוחיות סגל המכללה.

לנוחיותכם יובאו להלן ראשי פרקים של התקנון ובהמשכו, פירוט בעניין כל פרק ופרק בהרחבה. 

 

האמור בתקנון זה בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד ומשמעו גם לשון נקבה.התקנון מפורסם במלואו באתר האינטרנט של המכללה בכתובת: www.villitech.com    

 

 

כפר ההייטק בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת. השינויים אשר יחולו בתקנון (ככול ויחולו) יחייבו את כלל התלמידים הלומדים בכפר ההייטק בע”מ.חלק כללי

 

מידע כללי פניות וכתובות

 

עניינים אדמיניסטרטיביים הנוגעים לקורסים השונים הנלמדים במכללה מנוהלים על ידי הנהלת המכללה (להלן: “הנהלה”)

 

התלמידים המבקשים לפנות לכפר ההייטק בע”מ בבקשות, יעבירו פנייתם באמצעות מרכז הפניות לתלמיד בכתובת [email protected]   או לגוף ממנו רכשתם את הקורס ו\או התוכן הנלמד (להלן: “מרכז הפניות”).

 

על תלמידים המגישים בקשות לכפר ההייטק בע”מ לעמוד בקשר רציף עם הנהלת החברה עד לקבלת תשובה לבקשה.

כפר ההייטק בע”מ אינה אחראית לאובדן או נזק של לחפצים אישיים בשטחה.

לבתי המשפט במחוז תל אביב ולהם בלבד תהא הסמכות העניינית לדון בכל עניין הקשור בהסכם זה ו/או הנובע ממנו.

הגדרות:

המכללה – כפר ההייטק בע”מ המנהלת ומפעילה את מכללת כפר ההייטק בע”מ.

 

תלמיד – מי שקיבל אישור על רישומו לקורס בכפר ההייטק בע”מ והסדיר את שכר הלימוד כנדרש וטרם סיים את חובות הקורס במסגרת הזמנים אשר נקבעים על פי הסילבוס ו/או על פי הודעת כפר ההייטק בע”מ שתימסר לתלמיד מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של כפר ההייטק בע”מ.

 

הודעה – כל החלטה ו/או הודעה מטעם כפר ההייטק בע”מ המועברת לתלמיד בין באמצעות מסרון, דואר אלקטרוני, מכתב ו/או הודעה באתר לפי עניין.

 

מהלך הלימודים:

הקורסים המועברים בכפר הייטק הינם קורסים דיגיטליים או בשידור חי ו\או פרונטליים אורכם משתנה בין שיעור לשיעור לפי החומר הנלמד, מובהר כי משך הקורס עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של כפר ההייטק בע”מ תוך מתן הודעה לתלמיד.

יצוין, כי כפר ההייטק בע”מ שומרת על זכותה להעביר את הקורס ו/או חלק  ממנו ו/או להעביר תוכן נוסף בהקלטה באופן פרונטלי ו/או בכל דרך אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

בכל הרשמה ללימודים ימסר לתלמיד סילבוס קורס מפורט, המציין את התכנים אשר ילמדו בקורס ואת אופן התקדמות הקורס. כפר ההייטק בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לסטות מן הסילבוס.

קבלת ספרים ו/או חומרי לימוד ו/או גישה למערכות כפר ההייטק בע”מ מותנית בהסדרת תשלום מלוא שכר הלימוד. לכפר ההייטק בע”מ הזכות לספק את הנ”ל טרם תשלום מלוא שכר הלימוד ולא יראו בכך ויתור על שכר הלימוד כולו או מקצתו ו/או אישור לתלמיד לדחות את תשלומי שכר הלימוד.

כפר ההייטק בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ימי הלימוד ו/או שעות הלימוד ו/או תאריך תחילת/סיום הקורס, טרם תחילת הלימודים ו/או במהלכם, הכול בהתאם לאילוצי המערכת. במידת האפשר, תימסר התראה מראש. 

כפר ההייטק בע”מ אינה מתחייבת לזהות המרצים, לרבות אלה המפורסמים על ידה ושומרת לעצמה את הזכות לשנות את הסגל ו/או המרצים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

במידה והקורסים ו\או תכני הלמידה של Knowledgix.co.il המופעלת ע”י “כפר ההייטק בע”מ” נרכשו ע”י באמצעות צד שלישי בכל דרך, כפר ההייטק בע”מ אינה אחראית על נושאי כספים/החזרים/שירות וכדומה.  

חלה על התלמידים חובת הגשת עבודות בזמן שנבע ע”י המרצה.

תלמיד המבקש לקבל דחייה במועד הגשת עבודה, מתבקש לקבל אישור מראש ובכתב של המרצה.

נוכחות בקורס שידור חי:

על התלמידים חלה החובה להיות נוכחים בלפחות 80% מהמפגשים ו/או שיעורים.

על התלמידים להשתתף בשיעור על ידי מצלמה פתוחה ומיקרופון כבוי. על המצלמה להיות פתוחה לאורך כל השיעור.

כאשר תידרש השתתפות פעילה במפגש סיכרוני, התלמיד או המרצה יפתחו את המיקרופון בהתאם לדרישת המרצה. במקרים חריגים יודיע התלמיד למרצה מראש כי אין באפשרותו להשתמש במצלמה או במיקרופון.

תלמיד אשר לא ישתתף באופן פעיל ו/או יפריע למהלך התקין של שיעור ו/או שיעורים בהתאם לשיקול דעתו של המרצה ו/או הנהלת כפר ההייטק בע”מ, לא יורשה להשתתף בשיעור ו/או בשיעורים הבאים והנ”ל יחשב להיעדרות שאינה מוצדקת. יודגש, כי במקרה הנ”ל התלמיד לא יהא זכאי להחזר כספי בגין אי השתתפות בשיעור ו/או בקורס. ניתן להגיש ערעור מפורט בכתב על החלטת המרצה ו/או החלטת הנהלת כפר ההייטק בע”מ תוך 14 יום מיום ההודעה על אי מתן רשות השתתפות, הערעור יבחן לגופו על ידי מנכ”ל כפר ההייטק בע”מ והמחלקה המשפטית ותימסר תשובה סופית לתלמיד תוך 14 יום. התלמיד מצהיר, כי מובן לו כי החלטה זו הינה סופית ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד כפר ההייטק בע”מ ו/או מי מטעמה.

 

היעדרות מהסיבות הבאות לא תיחשב כחיסור וזאת בכפוף לכך שהתלמיד יגיש אישורים רלוונטיים לרכזת הקורס. ואלה המקרים:

 

שירות מילואים – בכפוף להצגת אישור רשמי מקורי מיחידת המילואים על ביצוע השירות בפועל.

 

מחלה – בכפוף להצגת אישור רפואי מתאים.

 

אשפוז – בכפוף להצגת אישור רפואי מתאים.

 

חופשת לידה- בהצגת אישור רפואי מתאים.

 

חתונת התלמיד – שלושת הימים לפני החתונה ושלושת הימים שלאחריה.

 

ימי אבל של בן משפחה מדרגה ראשונה – בכפוף להצגת תעודת פטירה .

 

את האישורים להיעדרות יש להגיש באמצעות מרכז הפניות.

 

למען הסר ספק, תלמיד בבידוד עקב חשיפה לחולה מאומת ו/או בשל כניסה לבידוד עם קטין או חסר ישע אשר מוגדר כ”מלווה” מחויב בנוכחות בקורסים מקוונים, מכל הסוגים, על פי הדרישה בסילבוס הקורס.

 

בכל מקרה של חיסור, לתלמיד תהא זכות לצפות בשיעור המוקלט.

 

לכפר ההייטק בע”מ שמורה הזכות לאשר היעדרות כמוצדקת אף אם אינה מנויה בסיבות לעיל וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

 

תלמיד אשר יעדר יותר מ 20% מהשיעורים לא יהיה זכאי לתעודת גמר בסיום הקורס ו/או להשמה.

על תלמיד העתיד להיעדר משיעור (מסיבה מוצדקת) להודיע על כך מראש לרכזת הקורס. זכאות התלמיד לצפייה בשיעורים המוקלטים שהחסיר כפופה למתן הודעה מראש ובזמן סביר שכן אחרת, יתכן והשיעור לא יוקלט.

לאחר חזרת התלמיד ללימודים מהיעדרות מוצדקת, יפעל התלמיד לתיאום מועד לצפייה בשיעורים שהחסיר. 

 

 

 

צפייה בקורסים מוקלטים:

השמעת השיעורים תתבצע בכיתה ייעודית ו/או במשרד לכפר ההייטק בע”מ בתיאום מראש ו/או בכל דרך אחרת שתקבע על ידי הנהלת כפר ההייטק בע”מ.

לא תאושר השמעת שיעור אלא בתיאום. תיאום השמיעה החוזרת יעשה על ידי משלוח טופס “צפייה בהקלטת שיעורים”, הנמצא במערכת המודל, ובצירוף האישורים הרלוונטיים לרכזת הקורס. 

ההאזנה לשיעורים המוקלטים אינה נספרת כתוספת לשיעורים בהם נכח התלמיד בפועל.

חומרי השיעורים המקוונים, הקלטות שיעורים וחומרים אחרים הנמסרים לתלמיד או מתועדים במהלך הקורסים או פעילויות כפר ההייטק בע”מ הינם רכוש כפר ההייטק בע”מ ואין להעבירם לצד שלישי שאינו נמנה על תלמידי הקורס ו/או תלמידי כפר ההייטק בע”מ.

 

 הנפקת אישור לימודים:

תלמידים המבקשים לקבל אישור לימודים יפנו בבקשה מתאימה באמצעות מרכז הפניות. בפניה יפרט התלמיד את מהות זכאותו לאישור לימודים, הקורס אותו סיים, מועד הסיום ואת הכתובת לשליחת האישור.

היה התלמיד זכאי לקבל אישור לימודים, ישלח האישור למען אשר צוין בפנייה. 

זכאות תלמידים לאישור לימודים מותנית בעמידתם במלוא תנאי תקנון והסכם הרישום לקורס לרבות היות התלמיד סטודנט רשום ופעיל.

סטודנט שהקפיא את לימודיו לא יהיה זכאי לאישור לימודים במהלך ההקפאה.

 

שכר הלימוד

 

שכר הלימוד הינו כמפורט בהסכם הרישום ללימודים כפי שיועבר למבקש ללמוד.

שכר הלימוד ישולם בתשלום אחד אלא אם הוסכם עם המבקש ללמוד אחרת.

 

היה והוסכם עם המבקש ללמוד על תשלום שכר הלימוד במספר תשלומים, אי פירעון מי מהתשלומים בזמן ובמועד יעמיד את מלוא שכר הלימוד לפירעון מיידי ועלול לגרור פנייה להליכי הוצאה לפועל.

תלמיד המבקש להקפיא את לימודיו יגיש בקשה מפורטת למרכז הפניות שלאחריה תשקול הנהלת כפר ההייטק בע”מ בהאם להתיר את הקפאת הקורס או הקורסים ואם לאו, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואינה מחוייבת לעשות כן. יובהר, כי כפר ההייטק בע”מ אינה מתחייבת להקפיא את לימודיו של התלמיד מכל סיבה שהיא ומכל מקום לימודי התלמיד לא יוקפאו לתקופה העולה על 90 ימים (כולל שבתות וחגים) ברצף. לא תתאפשר יותר מהקפאה אחת אלא במקרים חריגים ביותר על פי שיקול דעתה הבלעדי של כפר ההייטק בע”מ.   

 

מדיניות הביטול הינה:

במכר פרונטלי:

ביטול הרשמה לקורס בשידור חי או פרונטלי – על תלמיד אשר נרשם לקורס ומעוניין לבטלו יחולו הכללים הבאים:

אם הודיע התלמיד על ביטול ההרשמה שבעה ימים או יותר טרם יום פתיחת הקורס וחלפו יותר מ-14 ימים מיום שנרשם לקורס יקבל החזר של כספו בניכוי של 80% ועמלות אשראי ו/או עמלות חברת מימון לפי עניין.

לא ניתן לבטל את הקורס לאחר תחילתו כמו כן לא יינתן כל החזר כספי לאחר תחילת הקורס. כל ביטול כספי לאחר תחילת הקורס ייעשה על-פי חוק.

התלמיד זכאי לבטל הרשמתו לקורס במהלך 14 ימים הראשונים ממועד ההרשמה בניכוי 50% מערך עלות הקורס, ניתן לקבל החזר בניכוי של 10% לאחר הוכחה שלא נעשה שימוש ו\או צפייה בקורסים הדגיטליים אשר נפתחים לתלמיד במועד הרשמתו, וזאת בתנאי שנותרו מעל ל-7 ימים עד מועד תחילת הקורס.

ביטול יעשה בהודעה בכתב בדואר אלקטרוני למרכז הפניות. בהודעת הביטול יש לפרט את שם התלמיד מספר תעודת זהות, פרטי ההתקשרות, שם הקורס ותאריך ההודעה.

למעט באופן ובתנאים המפורטים, לא יתאפשרו ביטולים ולא ינתן החזר כספי. תשלום מקדמה הינו שווה ערך לרישום בקורס ויחולו על עסקת מקדמה אותם תנאים אשר חלים כאשר שולמה כל התמורה.

סעיפים אלו אינם חלים על רכישת “קורס דיגיטלי” – לאחר רכישת קורס דיגיטלי אין החזר כספי. ניתן לשלוח מייל למרכז פניות בבקשה מיוחדת אשר תישקל על ידי “כפר ההייטק בע”מ” ונתונה להחלטה. 

במכר מרחוק:

מדיניות הביטולים היא בהתאם לחוק הגנת הצרכן. 

ניתן לבטל את ההרשמה: תוך 14 ימים ממועד הרישום בניכוי 50% ו\או לשיקול כפר ההייטק ולא יאוחר מ-2 ימים (שאינם ימי מנוחה) טרם תחילת הקורס. (לקורס בשידור חי)

 

ביטול ההרשמה יתבצע בהודעה בכתב שתפרט את שם התלמיד ומספר תעודת הזהות שלו ותישלח למרכז הפניות ו/או בדואר רשום ו/או או לפקס או דרך אתר האינטרנט, שפרטיהם מופיעים בתחתית הדף. 

 

במקרה של ביטול לפי התנאים שלעיל ייגבו דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר השירות עפ”י ההסכם ועמלות אשראי ו/או עמלות חברת מימון לפי עניין.

 

יובהר כי לאדם עם מוגבלת, אזרח ותיק ועולה חדש, כהגדרת מונחים אלו בחוק הגנת הצרכן, תנאי הביטול הם בהתאם לחוק.

 

חובת תשלום שכר הלימוד חלה באופן אישי על התלמיד בין אם שולם על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ובין אם נרשם בעצמו ו/או על ידי אחר ללימודים.

 

אי תשלום שכר הלימוד בזמן ובמועד תעמיד לכפר ההייטק בע”מ את הזכות לסלק תלמיד מספסל הלימודים ו/או לחסום את הרשאותיו למערכות הממוחשבות של כפר ההייטק בע”מ ואף לנקוט בהליכים לגביית החוב.

 

על תלמידים המתקשים בתשלום שכר הלימוד מכל סיבה, לפנות להנהלת כפר ההייטק בע”מ במידי בבקשה לאישור להסדר תשלומים חדש. אין באמור לעיל לחייב את כפר ההייטק בע”מ להגיע עם התלמיד להסדר חדש ופריסת תשלומים הינה בשיקול דעתה הבלעדי של כפר ההייטק בע”מ.כללים בעניין שימוש במשאבי תקשורת

 

משאב תקשורת (להלן: “תקשורת”) לרבות: מחשב, רשת, ציוד תקשורת, חומרה, תוכנה, קבצים אינטרנט וכיו”ב.

 

השימוש בתקשורת של כפר ההייטק בע”מ יהיה כפוף לכללים שלהלן. כפר ההייטק בע”מ שומרת לעצמה הזכות לשנות את הכללים מעת לעת. 

 

שימוש התלמידים בתקשורת יעשה לצרכי לימוד בלבד. השימוש בתקשורת על ידי גורמים חיצוניים יעשה ע”פ הרשאה שניתנה להם ולטובת לצרכים שלשמם ניתנה ההרשאה . 

 

תלמידים מתבקשים לא לגלוש ובטח שלא לשמור בדפדפן סיסמאות אישיות של חשבונות דוא”ל ו/או בנקים ו/או פייסבוק ו/או כל חשבון אישי אחר.

 

מובהר לתלמידים כי באותן הכיתות לומדים תלמידים נוספים, בין בימים אחרים ובין בשעות אחרות וכי, שמירת סיסמאות ו/או חשבונות ו/או כל חומר במחשב, חושפת אותו לעיני תלמידים אחרים ו/או בפני צדדים בלתי מורשים.

 

הסיסמאות ו/או פרטי הגישה המונפקים לתלמידים הינם אישיים ויש לשמור על סודיותם. השימוש במשבי כפר ההייטק בע”מ יעשה באמצעות סיסמא אישית בלבד שהופקה לתלמיד; אין להעביר סיסמא לאחר אלא באישור מראש ובכתב. 

 

אין לעשות שימוש ו/או להתקין תוכנות ו/או להעתיק ו/או לפרסם קבצים אשר השימוש בהם מהווה הפרת זכות יוצרים או זכויות קניין אחרת.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 

כלל הזכויות בשיעורים הנלמדים בקורסים השונים ו/או שיעורים מוקלטים ו/או תכנים או מסמכים אחרים לרבות זכויות היוצרים, הקניין הרוחני באתר על כל חלקיו ובכלל זה התכנים, העיצוב, קוד המחשב, כלל הקבצים הגרפיים ו/או כל חומר אחר אשר נכללים בו הן בממשק החיצוני והן בקוד המקור ובקוד יעד – מצויים הם ברשות הנהלת כפר ההייטק בע”מ  ו/או ספקי התוכן החיצוניים שלה ו/או שותפים עסקיים כלשהם והכל לפי העניין.

 

 כל תלמיד ו/או גולש באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בידיו הזכות לשנות, לשכתב, להעתיק, להפיץ, לצלם, לשכפל, לעשות שימוש מסחרי, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל ללא קבלת הסכמתה המפורשת של כפר ההייטק בע”מ, בכתב ומראש. 

 

השימוש בתכני האתר לרבות הקורסים בשידור ו/או הקלטות שיעורים ו/או כל תוכן אחר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש.

 

כלל סימני המסחר המצויים באתר הינם קניינה הבלעדי של כפר ההייטק בע”מ או לחילופין, במידה ופורסמו מטעמם של מפרסמים ו/או שותפים עסקיים, קניינם של אלה בלבד. אין לעשות בסימני מסחר אלה כל שימוש בלא קבלת הסכמה מפורשת, בכתב ומראש.

 

הגנת הפרטיות

 

איסוף פרטים אישיים- במסגרת הלימודים בכפר ההייטק בע”מ, ייתכן ויאספו פרטים אישיים אודות התלמיד, פרטים אלה לרבות שמות התלמידים, כתובות מייל, מספר טלפון, תחומי התעניינות, כתובות IP, מיקום גאוגרפי, מקור הפניה, צפיות בעמודים ו/או כל סוג מידע אחר, פרטים  יאוחסנו, יישמרו ויאגרו במאגריכפר ההייטק.

 

השימוש שיעשה במידע הנאגר- במידע הנאגר כאמור ייעשה שימוש למטרות שצויינו בתקנון זה ו/או בעמודים הרלוונטים באתר המכללה ו/או למטרות נוספות כגון ניהול המכללה, קידומה, פיתוחה, ליצירת קשר עם התלמיד, התאמת אתר המכללה לצורכי התלמיד וצרכי מנועי החיפוש השונים, שליחה של הודעות מסחריות שאינן שיווקיות, שליחה של הודעות בדואר אלקטרוני (ניתן להסיר את כתובת המייל מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני בכל עת), טיפול ובירור של תלונות שהוגשו על ידי משתמשי האתר ו/או התלמידים, שמירה על אבטחת אתר המכללה ועוד.

 

חשיפת פרטים אישיים- כפר ההייטק בע”מ שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטיו האישיים של התלמיד למפרסמים המהווים צד ג’ לרבות מקומות עבודה רלוונטים וכן לכל אחד מהעובדים, המרצים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, עורכי הדין, הספקים, או קבלני המשנה אשר עובדים בשיתוף עם כפר ההייטק בע”מ והכל במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

 

בנוסף לאמור לעיל כפר ההייטק בע”מ שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטיו האישיים של התלמיד במקרים הנדרשים ממנה על פי חוק ו/או בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי ו/או על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי) ו/או לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שוקלים לרכוש ו/או לכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.

 

אבטחת הפרטים האישיים- כפר ההייטק בע”מ תעשה כל שביכולתה לנקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים של התלמיד. כלל הפרטים האישיים כאמור יאוחסנו בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).

 

תיקונים – כפר ההייטק בע”מ עשויה לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. על התלמיד לבדוק ולהתעדכן בעמוד זה מדי פעם במטרה לוודא שאתם מכירים את כל השינויים שנעשו במדיניות זו.

 

אתרים צד ג’- אתר האינטרנט של המכללה עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים, וכן פרטים על אתרים צד ג’. אין להנהלת כפר ההייטק בע”מ ו/או מי מטעמה כל שליטה עליהם ואין היא אחראית בכל דרך מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.

 

זכויות התלמיד על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. לפיכך, כל תלמיד רשאי לבקש מכפר ההייטק בע”מ לספק לו כל פרט מפרטיו האישיים והכל בכפוף לתנאים הבאים: אספקה של ראיות הולמות עבור זהות התלמיד, עמידה בהוראות החוק וכו’.

 

שימוש בקבצי עוגיות- לצורך ניהול ותפעול אתר המכללה נעשה שימוש בעוגיות. עוגיות הינן קבצים המכילים מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) אשר שנשלח על ידי שרתי האינטרנט לדפדפן ומאוחסנים בו. המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים מאוחסנים הנוגעים לתלמיד עשויים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. 

 

זמינות השירותים והאתר

 

זמינות ופונקציונאליות השירותים תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתרים ועוד). כפר ההייטק בע”מ תעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתר ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, כפר ההייטק בע”מ לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. התלמיד מסכים בזאת כי כפר ההייטק בע”מ לא תהיה אחראית לאי היכולת של השירותים והאתר לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד’) או עקב תקלה או טעות של כפר ההייטק בע”מ ו/או מי מטעמה. היה ותידרש תחזוקה לאתר או לשירותים באופן אשר ישפיע על זמינותם, כפר ההייטק בע”מ תעשה מאמצים ליידע את התלמידים על כך מבעוד מועד אך אינה מתחייבת לכך.

 

שינויים בעקבות משבר הקורונה ו/או כוח עליון

 

כפר ההייטק בע”מ תהא רשאית לצמצם/להפסיק/לבטל/לסגור כליל קורס ו/או פעילות על פי הוראות והנחיות משרד הבריאות או כל משרד או גוף רגולטורי אחר שיורה לעשות כך ו/או על פי שיקול דעתה ובשל מגפת הקורונה או בשל אירועים הקשורים במגפה זו ו/או בשל כוח עליון אחר (אסונות טבע, זמני מלחמה וכו’).

 

יודגש, כי רק במקרה בו יבוטל קורס באופן מוחלט על פי הודעת כפר ההייטק בע”מ יהא התלמיד זכאי להירשם לקורס אחר בהפחתת החלק היחסי של שיעורי הקורס אשר בוטל  לחילופין יהא להחזר כספי באופן יחסי בהתאם למספר השיעורים אשר התקיימו בקורס בהתאם לכל דין. 

 

 

 

ברצוננו לאחל לכם הצלחה והנאה בלימודים.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל פניה !

בהצלחה

 

  // חלק מהטבע.

חלק מהעתיד.//

קישורים מהירים לדפי מידע

@2022 כל הזכויות שמורות. כפר הייטק אילות.